VPG-studiedag: Mr. Caroline Daniels bespreekt de opportuniteiten van ADR

14 oktober 2022

Tijdens de jaarlijkse VPG-studiedag op 14 oktober 2022 gaf Caroline een uiteenzetting over alternatieve geschillenoplossing en zoomde daarbij in het bijzonder in op de meest courante verschijningsvormen in België en hun regulering. 

Ook resolut. is ervan overtuigd dat het vatten van een rechtbank niet altijd nodig is om een geschil op te lossen; een alternatieve (geschillen)oplossing valt meer wel dan niet (minstens) te overwegen, weze het na rechtstreekse onderhandelingen tussen partijen dan wel via tussenkomst van een bemiddelaar. 

Nog een wist-je-datje:  de procedureregels ten tijde van Napoleon bepaalden dat élke zaak eerst verplicht voor de vrederechter moest komen met het oog op een verzoening.  Pas wanneer dit mislukte, mocht er worden gedagvaard ten gronde.  Partijen die niet verschenen voor zo’n verzoeningspoging werden veroordeeld tot een geldboete.  Die regel is intussen (gelukkig) afgeschaft, maar de verzoeningsrol van de rechter, en bij uitbreiding van de advocaat, blijft tot vandaag relevant.