Privacybeleid

resolut. zorgt voor uw privacy.  Daarom verzamelen wij alleen persoonsgegevens als wij daar een goede reden voor hebben.  En wij willen trouwens ook transparant communiceren over wat wij doen met uw persoonsgegevens.   

resolut. als verwerkingsverantwoordelijke

De rechtspersoon achter resolut. (www.resolut.law) is resolut. BV, met maatschappelijke zetel in Langenberg 16, 3294 Diest, België (ondernemingsnummer BE 0756.986.119). U kunt resolut. bereiken via info@resolut.law of via +32/(0)2.400.00.22. Gemakshalve stellen wij ons in dit privacybeleid voor als resolut.

resolut. is verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonsgegevens die u ons als verwerkingsverantwoordelijke verstrekt, volgens de toepasselijke privacywetgeving.

Verzamelde persoonsgegevens, doel en verwerkingsduur

Wanneer u onze website bezoekt

Wanneer u www.resolut.law bezoekt, slaan wij uw naam of andere persoonsgegevens niet op.  Maar we maken wel gebruik van cookies op onze website, zoals uitgelegd in ons cookiebeleid.  Behalve de cookies die essentieel zijn voor het functioneren van de website, hoeft u deze cookies niet te aanvaarden.  Meer informatie over het doel en de verwerkingsduur van deze cookies is te vinden in ons cookiebeleid. 

Wanneer u ons contacteert over een (juridische) kwestie of wanneer u met ons een overeenkomst aangaat voor (juridische) dienstverlening

Wij zijn advocaten en daarom uiteraard gebonden door een algemene geheimhoudingsplicht. Alle informatie die u ons verstrekt, behandelen wij daarom met de grootste vertrouwelijkheid.  De persoonsgegevens die wij verzamelen wanneer u ons contacteert of wanneer u met ons een overeenkomst aangaat, zijn afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt, maar omvatten doorgaans uw naam en voornaam, telefoonnummer, (beroeps)adres en e-mailadres, en kunnen allerlei andere informatie bevatten die relevant is voor uw zaak. 

Wij zullen uw persoonsgegevens gebruiken om uw vragen te beantwoorden en u informatie en advies te verstrekken in juridische en zakelijke aangelegenheden, alsook om u bij te staan in geschillen. Deze verwerking is gebaseerd op uw toestemming en/of de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan.  Uitzonderlijk kunnen wij deze gegevens ook gebruiken om onze eigen wettelijke rechten te verdedigen.

Wij bewaren de persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van onze dienstverlening gedurende een periode van maximum 10 jaar nadat u ons voor het laatst heeft gecontacteerd in verband met onze juridische diensten en/of nadat onze overeenkomst voor juridische dienstverlening is beëindigd. 

Wanneer u bij ons solliciteert

Als u bij ons solliciteert - of u ons nu contacteert via het portaal op onze website of per e-mail - verstrekt u ons waarschijnlijk persoonsgegevens in uw sollicitatiebrief en uw cv (zoals: uw naam en adres, contactgegevens, uw diploma's, welke scholen u hebt bezocht, eerdere jobs, enzovoort). 

Wij bewaren de contactgegevens, sollicitatiebrief en cv van elke sollicitant in onze databank gedurende een periode van 5 jaar na de laatste sollicitatie. Zo kunnen wij u gedurende die periode contacteren in verband met eventuele vacatures die u mogelijk interesseren.  Als u wil dat wij deze informatie eerder verwijderen, kunt u ons contacteren opdat wij de informatie uit onze databank verwijderen. 

Als u alleen wil dat wij u contacteren in verband met een specifieke functie en u niet wil dat wij uw persoonsgegevens daarna bewaren, kunt u ons dat ook meedelen wanneer u solliciteert naar de functie.  In dat geval bewaren wij uw persoonsgegevens slechts zolang de selectieprocedure voor die specifieke functie loopt.   

Voor doeleinden van direct marketing

resolut. kan uw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing als u daarvoor toestemming geeft (bijvoorbeeld als u zich abonneert op een nieuwsbrief) of op basis van rechtmatig belang als wij een overeenkomst met u zijn aangegaan. 

Wij willen u niet spammen en wij begrijpen het als u liever geen marketingcommunicatie ontvangt.   Als dat het geval is, kunt u ons dat altijd meedelen of kunt u zich uitschrijven uit onze mailinglijst via de link die u onderaan elke nieuwsbrief kunt vinden. 

Als u diensten levert aan resolut.

Als u diensten levert aan resolut., komt het ook voor dat u persoonlijke informatie verstrekt, zoals uw naam, adres, (professioneel) e-mailadres, telefoonnummer, enz. resolut. zal deze informatie alleen gebruiken op basis van uw toestemming en/of op basis van de overeenkomst die u met resolut. bent aangegaan.  Wij bewaren deze informatie gedurende een periode van maximum 10 jaar nadat onze overeenkomst met u is beëindigd.

Beschermingsmaatregelen

Wees gerust, wij nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens persoonlijk en vertrouwelijk blijven. resolut. werkt hard om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of openbaarmaking.  Zo nemen wij maatregelen in onze organisatie om ervoor te zorgen dat de toegang tot uw gegevens wordt beperkt tot de werknemers of aangestelden die toegang moeten hebben om ons te helpen bij de verwerking ervan.  Wij hebben ook passende technische voorzorgsmaatregelen genomen om ongeoorloofde toegang tot of openbaarmaking van persoonsgegevens te voorkomen.

Overdracht aan derden

De website van resolut. kan links bevatten naar en van websites van derden. Als u een link volgt naar een van deze websites, gelieve er dan rekening mee te houden dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben. Raadpleeg eerst dit privacybeleid voordat u persoonsgegevens aan dergelijke derden overdraagt. 

resolut. zal uw persoonsgegevens nooit aan een andere partij verkopen.

resolut. doet een beroep op een aantal externe gegevensverwerkers, bijvoorbeeld voor facturering en tijdsregistratie, voor boekhoudkundige doeleinden, en voor IT-beveiliging en websiteonderhoud.  resolut. heeft met elk van deze externe gegevensverwerkers een gegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten die hen verplicht om uw persoonsgegevens alleen te verwerken op basis van onze aanwijzingen en in overeenstemming met dit privacybeleid.  Deze gegevensverwerkers zullen ook voldoende voorzorgsmaatregelen moeten nemen om verlies van uw gegevens te voorkomen.  Tenzij u anders wordt meegedeeld, zullen overdrachten van persoonsgegevens aan ontvangers die buiten de EER zijn gevestigd, gebaseerd zijn op een adequaatheidsbesluit of vallen zij onder de modelcontractbepalingen.

U moet weten dat in de volgende uitzonderlijke omstandigheden uw gegevens ook met anderen kunnen worden gedeeld:

  • Indien wij wettelijk verplicht zijn gegevens te delen met de autoriteiten of indien wij gegevens moeten delen om te voldoen aan een afdwingbaar verzoek van de overheid, zullen wij de gegevens delen waar de autoriteiten om vragen, waaronder mogelijk uw persoonsgegevens.
  • Indien een andere onderneming beslist om alle of een deel van de aandelen van resolut. te kopen of indien resolut. fuseert met een andere onderneming, is het uiteraard mogelijk dat wij uw gegevens aan dat bedrijf moeten overdragen.  Deze onderneming neemt dan alle verplichtingen uit hoofde van dit privacybeleid over.

Uw rechten

U kunt ons verzoeken u een overzicht toe te zenden van de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt.  Als u vindt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt, of u vindt dat deze verwerking onnodig was, dan kunt u ons ook vragen om uw persoonsgegevens te wijzigen, aan te vullen of te wissen uit onze databanken.  Krachtens de toepasselijke privacywetgeving heeft u ook het recht om verwerking te beperken, het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om bezwaar te maken tegen verwerking.  Wanneer resolut. uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

Heeft u nog andere privacybekommernissen of wil u uw rechten uitoefenen? Contacteer ons dan door een brief te zenden naar resolut. BV, Langenberg 16, 3294 Diest, of een e-mail naar info@resolut.law.

Wij doen ons best om al uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden en staan altijd open voor feedback.  Als u zich toch ontevreden zou voelen over de manier waarop wij met uw privacy(verzoeken) omgaan, kunt u altijd een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.  U kunt de contactgegevens van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit vinden op haar website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.